۰

بعد السفر

خسته و هلاک از سوئد برگشته‌ام امروز. دارم از خستگی می‌ميرم. دو ساعت ديگر جلسه‌ای دارم که مجال خوابیدن به من نمی‌دهد. جان که بگيرم از سوئد می‌نويسم. اين بار تجربه‌ی سوئد شيرين‌تر از بار پيش بود.

|