۲

فراقِ يار…

در اين ماتم هزار سال هم می‌توان گریست
  1. آذین says:

    به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟

  2. آزیتا says:

    وا حسرتا…وا حسرتا…

|