۴

برای بانوی‌ام…

… که روزهای درازی است غصه‌دار است؛ این نغمه، نغمه‌ای است زبان حال این روزهای بسیاری از ما. شاید دست نوازش و مرهمی بر زخمی باشد. برای ماها که فرو نمی‌افتیم؛ ماها که مبارزه می‌کنیم و از میان تندر و توفان عبور می‌کنیم و پا به پای هم به پیش می‌رویم.

  1. bita گفت:

    balaa o qam o qosse bedur az baanu ye shomaa. salaam o great hugs ro az tarafe man be ishun beresounid. hame ye ma be anhaa ye guneguni hamdelim , baraadar! dast e xodaa baa hamamamun ke delemun ranjide.

  2. آشپزباشی گفت:

    ترانه ی زیبایی بود. ممنون

  3. ناشناس گفت:

    “The God is near the broken-hearted; he is the saviour of those whose spirits are crushed down”.

  4. موسیقی ای را که به بانو مجاهدت تقدیم کرده ای می شنوم و دیگر می شوم، به روزی می اندیشم که وطن روی آزادی ببیند روزی که شاید من نباشم اما روحم شاد است آنروز و چه چیز مهمتر از شادی روح.

|