۱

شين نامه – ۳

– شانه به شانه با شراب آمدن، يعنی فشرده شدن در مشتِ دهقان؛ يعنی فشردنِ گلوی تشويش.
– نشئه‌ی شراب، بی تاب آوردن فشارِ چرخشت چشيدنی نيست!
۰

شين نامه – ۲

به چشمِ شاهدِ ما در شباهتِ تو و شب
همين شهاب بس است
– نشاطِ شب مشکن!

۲

شين نامه – ۱

شير شطح از پستانِ خيال می‌جوشد…

صفحه ها ... 1 2
صفحه‌ی بعد