۲

هو العشق

در اين کرانه‌ی غربت
که شامگاهِ افولِ خدای اندوه است
زلالِ عاطفه در آبشارِ چشمه‌ی مهر
«حضورِ خلوتِ انس» و صفای ساغرِ عشق
به هر رگم جاری است:
غروبِ غم را با چشم‌های خود ديدم!

۱

صبر کن و سبک مرو

هنوز هوا بارانی است و دمی از گريستن نمی‌آسايد. گريستن نه که اين خنده‌ی ابر است گويی! هنوز دقايقی ديگرم فرصت هست تا راهی فرودگاه شوم. اين چند روز را عازم ولايت پروس هستم. به ديدار وليعهد بارگاه هم می‌رويم که حکايت‌ها داريم با هم. فرصتی اگر دست داد همين امشب رقعه‌های همايونی را روانه‌ی آستانه‌ی مقدسه خواهيم ساخت. باز بيرون را می‌نگرم و هنوز هم می‌بارد. انگار آسمان امروز به نورِ باران تا برلين بدرقه‌ام می‌کند. باران، نور، آب، آينه برای من همگی اشارت‌اند. اشاره‌های بی‌رنگی، بی‌سويی:
هر کبوتر می‌پرد زی جانبی / اين کبوتر جانبِ بی‌جانبی
هر عقابی می‌پرد از جا به جا / اين عقابان راست بی‌جايی سرا
هر کسی رويی به سويی کرده‌اند / اين عزيزان رو به بی‌سو کرده‌اند
زان فراخ آمد چنين روزیّ ما / که دريدن شد قبادوزیّ ما

۱

شهر باران زده

ساعتی پيش، گويی دمدمه‌ی سحرگاهان بود که با سپندم سخن می‌گفتم. از پنجره که بيرون را نگاه می‌کردم هوا هنوز تاريک بود. آسمان لندن را سراسر ابر گرفته بود. خنکی اتاق حکايت از ماجرايی در بيرون می‌کرد. هوا که روشن‌تر شد، ديوارهای روبرو را خيس ديدم. ديشب تا سحرگاهان باريده بود. چند دقيقه‌ای که برای خريد بيرون رفتم ناگهان مرا به تهران پرتاب کرد و صبح‌های بارانی قلهک و شميران. تا جايی که خيالم کار می‌کند، هوای بارانی و کوهساران برف‌گرفته‌ی تهران از همان دوران طفوليت برايم رؤيايی و خيال‌انگيز بوده است. لندن، اما، دريغ که برف ندارد! نصيبِ من از لندن تنها همين باران است. الآن که بيرون را نگاه می‌کنم هوا دارد صاف می‌شود و نوشخندِ آفتاب است که دامن می‌گسترد. هوای مسيح نفسی است. دل‌ها اگر زنده باشند، تن‌های مرده را هم زنده می‌کند. آبان ماه از راه رسيده است گويی. تا آخر پاييز هم هنوز راه بسيار است و البته درس و مشق فراوان! تا بارانی ديگر، عجالتاً بدرود.

۰

تنها به اختصار

هنوز دانشگاه هستم و وقت تنفس کلاس رسانه و قدرت جان کين را سپری می‌کنم (کرده‌ام؟). يکی نيست مرا از اين کامپيوتر جدا کند. بحث داغ مارشال مک‌لوهان در کلاس جاری است و هزار و يک حرف و حديث. مجالی داشته باشم خلاصه‌ای از سخنان را خواهم نگاشت. علامت، رمز، نماد، تبديل فضا و زمان، تحول رسانه‌ای، راديو و تلويزيون، «کهکشان گوتنبرگی»، اينها را داشته باشيد تا بعد. بروم که الآن فرياد جان کين بلند می‌شود!

۴

درختِ بختم و اندر سرم صباست

گفته بودم با خودم که از آنچه امروز رفت سخنی بر زبان نخواهم راند. نسيمی می­وزيد از روضه‌ی جان و بارانی از عرش که زخم‌های جان را می‌سترد و آرام و خاموش عبور می‌کرد. و امروز من «سخنانی شنيده‌ام که مپرس». طرفه اين است که يکی مرا اندرز دهد که در چنين شبی از عشق بگويم! گويی حديث جاويدِ ما جز عشق چيزی بوده است که مرا بدان فرا می‌خوانند. عجيب است که مرا که عمری است ره و رسم خواب و بيداری را نيکو فراگرفته‌ام، بخواهند تعليم آداب آن کنند. عجيب است، عجيب! مگر سخنانی که در اين پهنه‌ی مجاز می‌نويسم، اين قدر نامربوط است؟ يا نکند ادبياتش دشوار است؟ گمان نمی‌برم. آنها که اهلِ خانه‌اند و ملکوت نشين، در اشاراتش خطا نمی‌کنند.
خاکِ اين ديار امروز بوی افلاک داشت و آسمان عرصه‌ی تردد ملايک بود. عجب اين است که در ميانِ جمع، آن خسروِ افلاکی را چون آدميان می‌ديدم و چون بشر می‌خواستمش گويی، مگر آن زمان که عزم رفتن داشت و آه از نهادم بر می‌خاست و سيل خون به دامان رها کردم که «من خود به چشمِ خويشتن ديدم که جانم می‌رود»! در ميان اين همه نگاه، در هياهوی اين همه تپش، در غوغای اين همه تمنا، مگر می‌توان او را داشت؟ حديث ما را خلوتی بايد، نه جلوتی از اين دست!

ادامه‌ی مطلب…

۵

هر چه گفتيم . . .

در کارِ آتشم. آتشی افروخته‌ام که خشک و تر هر غيری را در سرای دل بسوزانم، مباد که خاطرِ دوست را تشويشی بيازارد. شايد پيش از اين رستاخيز، تصفيه و سوختن کاری دشوار بود و دل‌آزار. آن روزگاران رَستن از بندِ محبوباتِ آن ايام به مثابه‌ی مرگ بود و اينک که جان را در فطامِ اين مهرِ عالم‌فروز طراوات دو صد چندان شده است، جای دغدغه‌ای نمانده است. صاف و زلال چون آبِ بی‌گره، آيينه‌گون در اين سپهرِ جان رخسارِ دوست را گواهِ عزيمتِ هر چه و هر که جز او می‌گيرم. عذرها بايد از هر سهوِ زبانی خواستن که:
هر چه گفتيم جز حکايتِ دوست / در همه عمر از آن پشيمانيم
مرا هم هنوز باورِ اين دشوار است که زهرها ترياق شده‌اند و دلفريبانِ ديروزين همه نقشِ بر ديوار. اين چه کيميايی است که دستانِ حقيقت در کارِ دوستان کرده است؟ اين ابيات سايه اين روزها همراهِ من است که:
زمانه قرعه‌ی نو می‌زند به نامِ شما / خوشا شما که جهان می‌رود به کامِ شما
همای اوجِ سعادت که می‌گريخت ز خاک / شد از امانِ زمين دانه‌چينِ دامِ شما
ز صدق آينه‌کردار صبح‌ خيزان بود / که نقشِ طلعتِ خورشيد يافت شام شما
فروغِ گوهری از گنج‌خانه‌ی دلِ ماست / چراغِ صبح که بر می‌دمد ز بامِ شما
وه که اين برآمدن و شکفتن چه شيرين است:
دلا ديدی که خورشيد از شبِ سرد / چو آتش سر ز خاکستر بر آورد

۳

فتوحاتِ لندنيه

امروز عزم کردم مطالعه‌ی ابن عربی را پيگير آغاز کنم. به سراغ آقای جوزی رفتم که در اين وادی اشاراتی شنيدنی داشت. جلدِ نخست فتوحاتِ مکيه را آغاز کرده‌ام و رساله‌ی اسفار را از مجموعه‌ی رسايل، امروز در قطار می‌خواندم. تقارن واقعه‌های شگرفی که پی در پی رخ می‌دهند، مرا به دامان ابن عربی کشانيد. می‌خواستم از آن فريده‌ی عصر و يگانه‌ی دهرم بنويسم که عمری از اين در به آن در جويای او بودم و اينک . . . بماند. همين دو بيت ابن عربی کفايت که:
طالِ شوقی لطفلة ذات نثر / و نظام و منبر و بيان
من بناتِ الملوک من دار فُرس / من اجلّ البلادِ من . . . ؟
تا مغناطيس ابن عربی مرا به کجاها کشاند. غرقه‌ی دريای شوق بوده­ام. اکنون صيقلِ دستِ خرد را می‌خواهم که در شمشيرِ عشق آويزد. امشب که از وارن استريت تا خانه قدم‌زنان می‌آمدم، در راه به اين ابيات ناصر خسرو می‌انديشيدم و شگفتیِ کهنم افزون‌تر می‌شد:
نکوهش مکن چرخِ نيلوفری را / برون کن ز سر بادِ خيره‌سری را
بری دان از افعال چرخ برین را / نشاید ز دانا نکوهش بری را
همی تا کند پیشه، عادت همی کن / جهان مر جفا را، تو مر صابری را
هم امروز از پشت بارت بیفگن / میفگن به فردا مر این داوری را
چو تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم نیک اختری را
به چهره شدن چون پری کی توانی؟ / به افعال ماننده شو مر پری را
اگر تو از آموختن‌سر بتابی / نجوید سر تو همی سروری را
بسوزند چوب درختان بی‌بر / سزا خود همین است مر بی‌بری را
درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را
چه اندازه در اين ابيات، شأن اختيارِ آدمی موج می‌زند. وقتی که آدميان به انتخاب‌های خطا اخترِ خويش تيره می‌کنند، تکليف تيره‌بختیِ خود را به گردنِ تقدير می‌افکنند و عنانِ سرنوشت را رها می‌کنند! در عجبم از قومی که به قدرِ پر کاهی جهان مولوی را در نيافته و سوزِ عشق استخوان‌گداز حافظ را درنيافته، مدعیِ بی‌خويشی‌اند و حکمِ قدر بر خود جاری می‌کنند. الحق و الانصاف که نيکو گفته‌اند که القدر سرّ الله فلا تفشوه! دانش، اختيار و عشق هم‌عنانِ هم‌اند:
اين محبت هم نتيجه‌ی دانش است / کی گزافه بر چنين تختی نشست
کشفِ اين نکته و در کار کردنِ آن عمری از آدميان می‌برد، عمر! خوش اقبالا آن کس که بصيرتِ دريافت آن پيش‌تر از فوتِ فرصت نصيب شود . . . بيش از اين همان به که اسرار بر صحرا نيفتد!

۲

کيميايی همچو صبر آدم نديد

حديث کيميا بر زبانم جاری است. کارِ کيميا همين است که می‌بينم. سپندارمذم اين ميناگری را هنوز باور نمی‌تواند کرد. هنوز گويی خواب می‌بيند. آنچه رخ داده است به رؤيا شبيه‌تر است تا واقعيت. حال آنکه قصه‌ی کيمياست که در کار است:
اين چنين ميناگری‌ها کار توست / اين چنين اکسيرها اسرار توست
کيميا داری که تبديلش کنی / گر چه جوی خون بود نيلش کنی
آفرين‌ها بر تو بادا ای خدا / بنده‌ی خود را ز غم کردی جدا
اين مايه آرامش و سکينه، اين قدر طمأنينه طرفه گنجی است که نصيب هر کسی نيست:
زين قصه هفت گنبد افلاک پر صداست کوته نظر ببين که سخن مختصر گرفت
بار غمی که خاطرِ ما خسته کرده بود / عيسی دمی خدا بفرستاد و بر گرفت
اما هنوز صبر بايد تا اين خون شير شود. اين نوزاد را حمايت بايد و رعايت. هنوزش بايد در گهواره لطف نگاه داشت که دزدان و رهزنان بر راه‌اند و درندگان در کمين. باری با اين همه:
آتش ابراهيم را نبود زيان / هر که نمرودی است گو می‌ترس از آن
بروم ديگر که ازدحام کار است بر سرم و هزار و يک تکليف معوق!

۱

سر از خوابِ زمستانی . . .

زمستانی دراز را پسِ پشتِ نهاديم و ما را به سخت‌جانیِ خود اين گمان نبود. پيشتر نيز گفته بودم که هوای کهربا صفتِ جانِ مولوی اين روزها شوری بی‌نهايت در من افکنده است و عنايت‌های حضرتِ دوست و نوازش‌های دست کريمِ عشق، نثارِ بارانِ شُکر و شِکَر است. تلخی‌های جهان را روی پايان نبوده است و نيست، اما گويی در اين «رستخيزِ ناگهان وين رحمتِ بی‌منتها»، زهر به گوارايیِ انگبين در کامِ تلخ و جانِ عبوسِ عسس‌ديده‌ام می‌نشيند.
چندان که در اين سودا خون دل خورديم و رنگِ رخ صفرا کرديم و تن نحيف، خلق را گمان افتاده بود که در آستانه‌ی مماتيم. ساعتی پيش، رضوان که از سفر يمن بازگشته بود پرسيد: «قصد قالب تهی‌ کردن داری؟ راهی ديارِ لامکان شده‌ای؟ هنگامِ وفات است؟». پاسخ دايمِ من به همگان اين بود که: «رخِ زرين من منگر که پای آهنين دارم»! اين جسدِ زار و نزار مثالِ «کالعرجونِ القديم» بود و دوران به سوی ديگری گويی می‌گردد که تا بدرِ منير، نه که آفتابِ جانی جانان در شکفتن افتاده‌ايم. امروز که حوالی خيابانِ آکسفورد را تا دانشگاه قدم می‌زدم، اين ابياتِ سايه وردِ ضميرم بود که:
بر آر ای بذرِ پنهانی، سر از خوابِ زمستانی / که از هر ذرّه‌ی دل آفتابی بر تو گستردم
ز خوبی آبِ پاکی ريختم بر دستِ بدخواهان / دلی در آتش افکندم، سياووشی بر آوردم
آنچه که مدام پيوندِ جانِ من است، هنوز هم آرزوی شادی و نيکبختیِ آدميان است. عهد جاويدِ من، نشرِ طرب است و بسطِ شادی. باشد که چندانِ نظرِ عنايت و سخاوتِ عشق بلند باشد که خاک را گوهر کنيم، گرگ را يوسف کنيم و شوری در جانِ خستگان و آزردگان افکنيم. مددی کنيد تا به سربلندی از اين ديرِ پست درگذريم.

۸

يوسف بودم، ز کنون يوسفْ زاينده شدم

امروز سرآغاز فصلی ديگر است. روزگارِ نخستِ رستاخيز را سپری کرديم. آن مرغِ بی‌بال و پر را در آتش بلا و امتحان سوختيم و امروز است که ققنوسی از اين خاکستر در حال بال گشودن است. برگی در دفترِ حياتِ خاکی‌ام امروز در حال ورق خوردن است که سفينه‌ی جان و جهانم را ديگرگون می‌کند. رقمی که بر اين صحيفه کشيده می‌شود گويی معجزتی است و کرامتی شگرف. فرودِ ناگهانی اين واقعه چنان بهت‌آور بود که وقوعش را گويی در خواب می‌بينم. با اين همه، در عين آرامش اين جملگی رخ می‌دهد. اين يک ماهِ اخير، شاهدِ ولادت طفلی بود که از ميان هياهوی طوفان و سيلابِ خون و آتش گذشته است. اين طفلِ نوباوه نوپاست هنوز. سحرگاهان است که خبر زاده شدنش را در اينجا می‌آورم. گوشم به صوتِ موسيقی است و دلم آن سوی جهان سير می‌کند. هنوز ميان بيهوشی و بهت و حضور و آرامش در نوسانم که:
آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو
سجده کن و چيزی مگو، کاين سرّ سبحانی است اين
بايد امروز تلی از اوراق را برای درس صبحگاهی آماده می‌کردم که تلاطم دريای جان و صحبتِ حضرتِ دوست مجالش را به دست نمی‌داد. بايد راهی دانشگاه شوم و عذر ديويد چندلر را برای امروز بخواهم. آری:
مرده بدم، زنده شدم، گريه بدم، خنده شدم
دولتِ عشق آمد و من دولت پاينده شدم
البته امتحان‌ها در راه است، هر چند پس از اين همه بلا و ابتلا. اما «وقت آن است که بدرود کنم زندان را». ديدن يوسف پس از رنجِ اسارت و محنتِ زندان، شيرين است، اما:
امروز عزيز همه عالم شدی اما / ای يوسفِ من! حالِ تو در چاه نديدند
اين اشارات سربسته را داشته باشيد تا وقتِ فتوح و شرح اسرار در رسد.

صفحه ها ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
صفحه‌ی قبل
صفحه‌ی بعد